Ülkemiz karayolu taşımacılığında söz sahibi olan Karayolları Genel Müdürlüğünün, Yollar Türk Milli Komitesi ile müştereken 2008 yılından bugüne kadar düzenlediği ve karayollarımızın özellik ve nitelikleri ile sorun ve darboğazlarının ele alındığı, dünyadaki yeni uygulamalar ve gelişmeler ışığında geleceğe yönelik çözüm önerilerinin irdelendiği Karayolu Ulusal Kongresi'nin dördüncüsü, 28-29 Kasım 2018 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecektir.

  Karayolu ulaşım sektörünün değerlendirilmesinde; sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerindeki dengeli gelişmeye katkısı, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırması, yerel pazarların ekonomik merkezler olarak güçlendirilmesine imkan vermesi, doğal kaynak ve tarım ürünlerinin en hızlı şekilde pazarlara taşınmasını sağlaması gibi sosyoekonomik faydalarının da dikkate alınması kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir.

  Ülke kalkınmasının altyapısını oluşturan temel taşlardan biri niteliğindeki karayolu ulaşım sektörü, üretim ve istihdamın artırılması açısından da tartışılmaz bir öneme sahiptir. Bilindiği gibi; değişim ve dönüşümün hızla gerçekleştiği, küresel rekabetin güçlendiği günümüzde, ülkemizin sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirebilmesi, ancak, ulaşım altyapısının dünyada kabul görmüş en son standartlara uygun olarak teçhizi ile mümkündür.

  Kara, deniz ve hava ulaşımındaki ana arterlerin ülkeler arası bağlantılarını sağlayan ülkemizin erişilebilirlikteki önemi, gelişimin öncüsü olma görevini üstlenmesinde de etken olmuştur. Bu doğrultuda, ülkemizin karayolu altyapısının; yapım, bakım ve işletilmesi çalışmaları ile ilgili hedefi; diğer ulaşım sistemleri ile uyumlu, güvenli, konforlu, ekonomik, çevreye duyarlı, uluslararası ulaşım koridorlarıyla bağlantılı, modern bir karayolu ağının tesis edilmesi ve korunmasıdır.

  Taşımacılıkta, Türkiye'nin ulaştırma sistemi içinde en büyük paya sahip olan karayolları, kapıdan kapıya taşıma özelliği nedeniyle kent içi ve kentler arası ulaşımda büyük oranda tercih edilen, aynı zamanda diğer taşıma türlerini birbirine bağlayarak sistemi bütünleştirici rol oynayan çok önemli bir altyapı sistemidir. Karayollarında hareketlilik ve erişilebilirliğin kalitesini artırma ve mevcut altyapının daha verimli kullanımını sağlama konusundaki çalışma ve araştırmalar, kesintisiz devam etmektedir

  “Karayolu 4. Ulusal Kongresi ve Sergisi”nde, ülkemizin karayolları; planlama, proje, finansman temini, yapım, işletme, bakım ve onarımında karşılaşılan sorunlar gibi çeşitli boyutları ile ele alınacak; son dört yılda dünyadaki araştırmalar, gelişmeler ve yeni uygulama teknikleri tartışılacak, ayrıca ülkemiz ulaşımındaki diğer altyapı sistemleri ile bütüncül bir yaklaşım içinde değerlendirilerek, sistemler arası birlikteliğin sağlanması üzerinde de hassasiyetle durulacaktır.

  Kongrede yapılacak sunumlar iki grupta toplanacaktır:

  Birinci gruptaki sunumlar, karayolunun sosyal, yönetsel ve ekonomik yönlerini ele alan konuları kapsayacak olup sunumlar, Komitemiz bünyesinde akademisyen ve uzmanlardan oluşturulan Bilim Kurulunca seçilen bildirilerin sahipleri ve davetli konuşmacılar tarafından yapılacaktır. Bu sayede, toplumun geniş bir kesimini ilgilendiren “Karayolu Kavramı”nın çeşitli yönleriyle ele alınması, kamuoyunda bu konuda zaman zaman dile getirilen bazı soru ve yanlış anlamalara bu oturumlardaki sunum, konuşma ve soru-cevap uygulamaları ile açıklık kazandırılarak, konu hakkında daha geniş bir kesimde farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır.

  İkinci gruptaki sunumlar, Kongre konuları bağlamında hazırlanan ve Bilim Kurulu tarafından seçilen teknik ağırlıklı bildirilerden oluşacaktır. Söz konusu bildirilerden Bilim Kurulu'nca uygun görülenlerin tamamı, Kongre Bildiriler Kitabı'nda yer alacaktır.

  Ayrıca etkinlik kapsamında ülkemizde, karayolu yapımında önemli yeri olan özel yapı elemanlarının imalatı, uygulanması ile ilgili yerli ve yabancı makine, ekipman, teçhizat, malzeme imalatçıları ile tedarikçilerinin katıldığı bir sergi düzenlenmektedir.

  Yollar Türk Milli Komitesi olarak; karayolunun da içinde yer aldığı ulaşım sistemlerinin farklı boyutları ile ele alınacağı Karayolu 4. Ulusal Kongresi ve Sergisi'ne; üniversitelerimizin ilgili anabilim dallarından, kurum ve kuruluşların konu ile ilgili birimlerinden ve ülkemizin ulaşım sektöründen tüm tarafları davet ediyor, katılımlarınızı bekliyoruz.

KONGRE DÜZENLEME KURULU